ExtraVoIP.pl

Jak zacząć?

Zarejestruj się na naszej stroniePobierz program komunikacyjnyPrzetestuj usługi za darmoAby dalej dzwonić doładuj konto

Pobierz program VoIP

Regulamin korzystania z serwisu internetowego ExtraVoIP.pl

Definicje

Operator Serwisu - spółka pod firmą NETCENTRICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa identyfikująca się numerem NIP 1181894561, krótej akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280229, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

Serwis Internetowy – interaktywna strona internetowa dostępna w ramach usługi World Wide Web pod adresami www.extravoip.pl i extravoip.pl, utrzymywany przez Operatora Serwisu.

Użytkownik, Użytkownik Serwisu Internetowego – każda osoba fizyczna lub prawna uzyskująca dostęp do Serwisu Internetowego.

Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
 • 2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis Internetowy w następujący sposób:
  • a. Uzyskanie informacji o usługach świadczonych przez Operatora Serwisu i jego ofercie,
  • b. Uzyskanie danych kontaktowych i teleadresowych do Operatora Serwisu oraz nawiązanie z nim kontaktu drogą elektroniczną,
  • c. Uzyskanie dostępu do dokumentów prawnych opublikowanych przez Operatora Serwisu, dotyczących świadczonych przez niego usług,
  • d. Uzyskiwanie ofert i treści marketingowych, w tym możliwość zasubskrybowania newslettera,
  • e. Wyrażanie i cofanie zgód telemarketingowych,
  • f. Rejestracja w serwisie internetowym w celu zapoznania z ofertą szczegółową lub w celu zawarcia umowy,
  • g. Uzyskanie informacji o zakupionych usługach i historii rozliczeń,
  • h. Dokonywanie płatności za usługi,
  • i. Zawieranie umów na nowe usługi, w tym na usługi których świadczenie będzie się odbywać po akceptacji przez Użytkownika odrębnej umowy lub regulaminu,
  • j. Wypowiadanie umów, o ile treść lub charakter umowy zezwala na jej wypowiedzenie drogą elektroniczną,
  • k. Wnioskowanie o uzyskanie dostępu do danych osobowych oraz możliwość zgłoszenia żądania zmiany tych danych lub zaprzestania ich przetwarzania, o ile jest to prawnie możliwe i nie stoi w sprzeczności z umową, przepisem, rozporządzeniem lub ustawą,
  • l. Zmiana konfiguracji i parametrów zakupionych usług.
 • 3. Wykorzystanie Serwisu Internetowego w jakikolwiek inny sposób lub w innym celu niż te wymienione w ust. 2 powyżej jest niedozwolone.
 • 4. Użytkownik Serwisu wykonuje wszelkie działania w Serwisie Internetowym we własnym imieniu.
 • 5. Ponad to, niedozwolone jest:
  • a. Korzystanie z Serwisu Internetowego w imieniu lub na rzecz stron trzecich w tym w szczególności logowanie (uzyskanie zdalnego dostępu do konta abonenckiego) innych Użytkowników Serwisu,
  • b. Uzyskiwanie dostępu (lub próby uzyskania dostępu) do usług, treści lub funkcji nieprzeznaczonych dla danego Użytkownika lub kierowanych do innego Użytkownika,
  • c. Korzystanie z Serwisu Internetowego przy użyciu oprogramowania innego niż przeglądarka internetowa z graficznym interfejsem użytkownika, w tym w szczególności uzyskiwania dostępu do Serwisu Internetowego przez jakiekolwiek oprogramowanie do przetwarzania lub pobierania danych innego niż przeglądarka internetowa lub przez przeglądarkę internetową sterowaną w sposób automatyczny lub zaprogramowany,
  • d. Korzystania z Serwisu wbrew jemu przeznaczeniu,
  • e. Korzystania z Serwisu z zamiarem, lub w sposób którego efektem jest wyrządzenie szkody Operatorowi Serwisu, innym Użytkownikom Serwisu lub partnerom i podwykonawcom Operatora Serwisu,
  • f. Uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do treści, funkcjonalności lub usług,
  • g. Korzystania z Serwisu lub treści w nim zawartych w sposób godzący w dobre imię lub szkodzących interesowi ekonomicznemu Operatora Serwisu, jego partnerów, podwykonawców.
 • 6. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik akceptuje informacje o używanych w Serwisie plikach cookie oraz politykę prywatności, których treść dostępna jest pod adresem internetowym https://www.extravoip.pl/pomoc/polityka_prywatnosci/. W razie braku akceptacji Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis Internetowy i powstrzymać się od dalszego uzyskiwania do niego dostępu.
 • 7. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik akceptuje postanowienia zapisów o Ochronie Danych Osobowych, dostępnych pod adresem: https://www.extravoip.pl/pomoc/dane_osobowe/. W razie braku akceptacji Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis Internetowy i powstrzymać się od dalszego uzyskiwania do niego dostępu.
 • 8. Operator zastrzega prawo czasowego wyłączenia Serwisu Internetowego do celów konserwacyjnych.
 • 9. Operator zastrzega prawo do blokowania dostępu do Serwisu Internetowegoz komputerów lub urządzeń, co do których posiada on uzasadnione podejrzenie, że są wykorzystywane w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

Usługi stron trzecich

 • 1. Operator Serwisu podczas świadczenia może korzystać z partnerów i podwykonawców, m.in. instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych, emitentów lub operatorów pieniądza elektronicznego.
 • 2. Płatności za usługi dostępne w ramach Serwisu Internegowego obsługiwane są przez następujące podmioty:
  • a. Spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278,
  • b. Spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6, KRS: 0000412357,
  • c. Spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luksemburg.
 • 3. W przypadku skorzystania z usług podmiotu trzeciego informacja o danym podmiocie (np. podmiocie przetwarzającym płatność) zostanie udostępniona Użytkownikowi na indywidualnym koncie Użytkownika Serwisu.
 • 4. Korzystanie z usług niektórych partnerów lub podwykonawców Operatora może wiązać się z koniecznością akceptacji przez Użytkownika dodatkowych regulaminów, umów i regulacji. Każdorazowo Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez stosowny komunikat ekranowy. Udzielenie zgód przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich odmowa może skutkować niemożnością ze skorzystania z danej usługi świadczonej przez partnera lub podwykonawę Operatora (np. brak możliwości doładowania konta wybranym sposobem płatności).
Lista tematów pomocy
Strona główna      • Cennik      • Doładuj konto      • Zaloguj      • Pomoc      • Komunikaty      • Kontakt

Copyright © 2007-2019 by Telefonia Internetowa Extra VoIP .pl - Tanie połączenia telefoniczne, tanie rozmowy, najtańszy VoIP, telefon internetowy, najtańsze połączenia telefoniczne, tanie rozmowy międzynarodowe, wirtualny numer telefonu, wirtualny faks.
Serwis internetowy ExtraVoIP.pl używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności.
Oferty promocyjne dla firm podane w stawkach netto. Pełne wyszczególnienie cen netto i brutto dla konsumentów znajduje się w cenniku wybranej taryfy.